Szkolenia

Home / Szkolenia

Administracja samorządowa
Tematy szkoleń:
1. Komunikacja interpersonalna.
2. Trening asertywności.
3. Język perswazji, obrona i stosowanie.
4. Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem.
5. Profesjonalna prezentacja i wystąpienia publiczne.
6. Pierwsza pomoc.
7. Szkolenia okresowe z zakresu BHP na wszelkich stanowiskach.
8. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.
9. Zasady odpowiedzialności prawnej w przypadku niewłaściwej realizacji funkcji
kierowniczych.
10. Prawo pracy, prawo cywilne, postępowanie cywilne, ochrona danych osobowych.
11. Bezpieczeństwo personelu i osób korzystających z pływalni miejskiej.

 

Apteki
Tematy szkoleń:
1. Zasady postępowania personelu aptek w sytuacjach zagrożenia.
2. Pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia.
3. Szkolenia okresowe z zakresu BHP na wszelkich stanowiskach.
4. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.

 

Budownictwo
Tematy szkoleń:
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
2. Pierwsza pomoc.
3. Szkolenia okresowe z zakresu BHP na wszelkich stanowiskach.
4. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.
5. Zasady odpowiedzialności prawnej w przypadku niewłaściwej realizacji funkcji
kierowniczych
6. Prawo pracy, prawo cywilne, postępowanie cywilne, ochrona danych osobowych.

 

Finanse
Tematy szkoleń:
1. Bezpieczny bank/kantor – klienci potencjalnie niebezpieczni.
2. Procedury bezpieczeństwa w banku – zagrożenia wewnętrzne, zewnętrzne.
3. Szkolenie konwojentów i kierowców samochodów przystosowanych do przewozu wartości
pieniężnych i samochodów specjalnych (bankowozów).
4. Komunikacja interpersonalna.
5. Trening asertywności.
6. Język perswazji, obrona i stosowanie.
7. Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem.
8. Pierwsza pomoc.
9. Szkolenia okresowe z zakresu BHP na wszelkich stanowiskach.
10. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.
11. Zasady odpowiedzialności prawnej w przypadku niewłaściwej realizacji funkcji
kierowniczych.
12. Ochrona danych osobowych.
13. Doskonalenie umiejętności komputerowych

 

Firmy produkcyjne
Tematy szkoleń:
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
2. Organizowanie doskonalenia zawodowego.
3. Komunikacja interpersonalna.
4. Pierwsza pomoc.
5. Szkolenia okresowe z zakresu BHP na wszelkich stanowiskach.
6. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.
7. Procedury bezpieczeństwa w firmie – zagrożenia wewnętrzne, zewnętrzne.
8. Zasady odpowiedzialności prawnej w przypadku niewłaściwej realizacji funkcji
kierowniczych
9. Prawo pracy, prawo cywilne, postępowanie cywilne, ochrona danych osobowych.
10. Doskonalenie umiejętności komputerowych.

 

Gastronomia i turystyka
Tematy szkoleń:
1. Komunikacja interpersonalna.
2. Trening asertywności.
3. Język perswazji, obrona i stosowanie.
4. Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem.
5. Pierwsza pomoc.
6. Szkolenia okresowe z zakresu BHP na wszelkich stanowiskach.
7. Podstawy HCCP
8. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.
9. Zasady odpowiedzialności prawnej w przypadku niewłaściwej realizacji funkcji
kierowniczych.
10. Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych.
11. Ochrona danych osobowych.

 

Placówki oświatowe
Tematy szkoleń:
1. Ochrona prawna i odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela oraz algorytmy
postępowania w sytuacjach kryzysowych mogących mieć miejsce w placówce oświatowej.
2. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawisku krzywdzenia dzieci z uwzględnieniem
pedofilii.
3. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
4. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży – sposoby przeciwdziałania.
5. Wypadki wśród dzieci i młodzieży – pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia.
6. Szkolenia okresowe z zakresu BHP na wszelkich stanowiskach.
7. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.

 

Ośrodki pomocy społecznej
Tematy szkoleń:
1. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawisku krzywdzenia dzieci z uwzględnieniem
pedofilii.
2. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
3. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży – sposoby przeciwdziałania.
4. Pracownik socjalny w systemie obowiązującego prawa- ochrona prawna przewidziana dla
funkcjonariusza publicznego.
5. Postępowanie z podopiecznym z problemem alkoholowym oraz z podopiecznym trudnym.
6. Pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia.
7. Szkolenia okresowe z zakresu BHP na wszelkich stanowiskach.
8. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.

 

Wymiar Sprawiedliwości
Tematy szkoleń:
1. Warsztat: ,,Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie”.
2. Warsztat: „Psychologiczne aspekty pomocy osobom uzależnionym od substancji
psychoaktywnych”
3. Pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia.
4. Szkolenia okresowe z zakresu BHP na wszelkich stanowiskach.
5. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.
6. Szkolenia w przygotowaniu.

 

Logistyka, transport, taxi
Tematy szkoleń:
1. Bezpieczny pracownik firmy kurierskiej/bezpieczny listonosz/bezpieczny taksówkarz.
2. Komunikacja interpersonalna.
3. Trening asertywności.
4. Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem.
5. Pierwsza pomoc.
6. Szkolenia okresowe z zakresu BHP na wszelkich stanowiskach.
7. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.
8. Ochrona danych osobowych.

 

Straż miejska/gminna
Tematy szkoleniowe:
1. Pełnienie służby dyżurnego – funkcja recepcyjna.
2. Postępowanie w sprawach o wykroczenia – postępowanie mandatowe, ustawy szczególne.
3. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego, podejmowanie i przeprowadzanie
interwencji.
4. Patologie społeczne (narkomania, sekty, subkultury).
5. Demoralizacja i przestępczość nieletnich.
6. Przemoc w rodzinie (w tym zaniedbania opiekuńczo wychowawcze względem małoletnich
dzieci).
7. Wykonywanie konwojów przedmiotów wartościowych, wartości pieniężnych i
dokumentów.
8. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
9. Organizowanie doskonalenia zawodowego.
10. Zasady prowadzenia korespondencji radiowej.
11. Ochrona prawna strażnika miejskiego/gminnego w związku z wykonywaniem czynności

 

Agencje i pracownicy ochrony
Tematy szkoleń:
1. Ochrona osób.
2. Ochrona obiektów
3. Wykonywanie konwojów przedmiotów wartościowych, wartości pieniężnych i
dokumentów.
4. Zabezpieczenie imprez masowych – rola i zadania pracownika ochrony.
5. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego, podejmowanie i przeprowadzanie
interwencji.
6. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo
miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem
śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę
możliwości, świadków zdarzenia.
7. Istota zagrożenia ze strony terroryzmu. Procedury postępowania w przypadku zaistnienia
realnego niebezpieczeństwa ataku terrorystycznego oraz współpraca z Policją.
8. Wyłączenie odpowiedzialności karnej (obrona konieczna, stan wyższej konieczności,
działanie w błędzie).
9.Zarządzanie zasobami ludzkimi.
10. Zasady prowadzenia korespondencji radiowej.
11.Komunikacja interpersonalna.
12. Pierwsza pomoc.
13. Szkolenia okresowe z zakresu BHP na wszelkich stanowiskach.
14. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.

 

Służba zdrowia
Tematy szkoleń:
1. Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem.
2. Szkolenia okresowe z zakresu BHP na wszelkich stanowiskach.
3. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.
4. Zasady odpowiedzialności prawnej w przypadku niewłaściwej realizacji funkcji
kierowniczych.
5. Ochrona danych osobowych.
6. Komunikacja interpersonalna.
7. Trening asertywności.
8. Budowanie zespołu.
9. Doskonalenie umiejętności komputerowych.

 

Sprzedaż/ ubezpieczenia/obsługa klienta
Tematy szkoleń:
1. Komunikacja interpersonalna.
2. Trening asertywności.
3. Język perswazji, obrona i stosowanie.
4. Negocjacje w biznesie
5. Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem.
6. Profesjonalna prezentacja i wystąpienia publiczne.
7. Budowanie zespołu.
8. Pierwsza pomoc.
9. Szkolenia okresowe z zakresu BHP na wszelkich
stanowiskach.
10. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.
11. Zasady odpowiedzialności prawnej w przypadku niewłaściwej realizacji funkcji
kierowniczych.
12. Ochrona danych osobowych.